Posts Tagged ‘แปลเอกสารราชการ’

แปลเอกสารบีโอไอ

การแปลเอกสารในปัจจุบัน มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก หากพูดถึงเรื่องการแปลเอกสาร เราคงคิดถึงแค่ การแปลจดหมายติดต่อค้าขายกันระหว่างบริษัทในไทยกับบริษัทในต่างประเทศ หรือหากเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็คือ การแปลจดหมายติดต่อสื่อสารถามสารทุกข์สุกดิบกันธรรมดาทั่วๆ ไป หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว การแปลเอกสารนั้น ในปัจจุบันเรียกได้ว่า ครอบคลุมจักรวาลกันเลยทีเดียว ดังนั้นหลายๆ ศูนย์รับแปลเอกสารหรือบริษัทรับแปลเอกสาร ก็มักจะมีตัวอย่างเอกสารหรือจำนวนชนิดของเอกสารที่รับแปล ให้ลูกค้าหรือผู้จ้างรับรู้ว่า ศูนย์รับแปลเอกสารหรือบริษัทรับแปลเอกสาร แปลเอกสารใดได้บ้าง เอกสารที่รับแปลส่วนมากก็จะเป็นเอกสารราชการ เช่น การจะขอวีซ่า ก็จะต้องมีเอกสารเกี่ยวข้องที่ต้องแปลมากมาย เช่น จดหมายเชิญชวนไปพำนักหรือเยี่ยมเยือน แปลทะเบียนบ้าน แปลบัตรประชาชน แปลทะเบียนสมรส แปลทะเบียนหย่า แปลใบแจ้งเกิด แปลจดหมายรับรองเงินเดือน แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบเปลี่ยนนามสกุล แปลจดหมายจ้างงาน หรือเอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล อาทิ รับแปลเอกสาร เพื่อยื่น บีโอไอ รับแปลเอกสารขอ Work Permit ?และก็การแปลเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของบริษัท ในลักษณะอื่นๆ? การรับแปลเอกสาร เพื่อยื่น บีโอไอ เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดในไทยได้ไม่เกิน 5-6 ปี ดังนั้นศูนย์รับแปลเอกสารหรือบริษัทรับแปลเอกสารที่มีความชำนาญในการรับแปลเอกสารของนิติบุคคลเหล่านี้ จะมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญเป็นพิเศษ ส่วนมากศูนย์รับแปลเอกสารหรือบริษัทรับแปลเอกสารก็จะมีหัวข้อของการแปลเอกสารต่างๆ ให้ในเว็ปไซต์ของศูนย์แปลเอกสารอยู่แล้ว แต่หากเราไม่แน่ใจ เราอาจจะโทรเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ […]