แปลเอกสารบีโอไอ

การแปลเอกสารในปัจจุบัน มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก หากพูดถึงเรื่องการแปลเอกสาร เราคงคิดถึงแค่ การแปลจดหมายติดต่อค้าขายกันระหว่างบริษัทในไทยกับบริษัทในต่างประเทศ หรือหากเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็คือ การแปลจดหมายติดต่อสื่อสารถามสารทุกข์สุกดิบกันธรรมดาทั่วๆ ไป หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว การแปลเอกสารนั้น ในปัจจุบันเรียกได้ว่า ครอบคลุมจักรวาลกันเลยทีเดียว ดังนั้นหลายๆ ศูนย์รับแปลเอกสารหรือบริษัทรับแปลเอกสาร ก็มักจะมีตัวอย่างเอกสารหรือจำนวนชนิดของเอกสารที่รับแปล ให้ลูกค้าหรือผู้จ้างรับรู้ว่า ศูนย์รับแปลเอกสารหรือบริษัทรับแปลเอกสาร แปลเอกสารใดได้บ้าง เอกสารที่รับแปลส่วนมากก็จะเป็นเอกสารราชการ เช่น การจะขอวีซ่า ก็จะต้องมีเอกสารเกี่ยวข้องที่ต้องแปลมากมาย เช่น จดหมายเชิญชวนไปพำนักหรือเยี่ยมเยือน แปลทะเบียนบ้าน แปลบัตรประชาชน แปลทะเบียนสมรส แปลทะเบียนหย่า แปลใบแจ้งเกิด แปลจดหมายรับรองเงินเดือน แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบเปลี่ยนนามสกุล แปลจดหมายจ้างงาน หรือเอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล อาทิ รับแปลเอกสาร เพื่อยื่น บีโอไอ รับแปลเอกสารขอ Work Permit ?และก็การแปลเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของบริษัท ในลักษณะอื่นๆ?

การรับแปลเอกสาร เพื่อยื่น บีโอไอ เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดในไทยได้ไม่เกิน 5-6 ปี ดังนั้นศูนย์รับแปลเอกสารหรือบริษัทรับแปลเอกสารที่มีความชำนาญในการรับแปลเอกสารของนิติบุคคลเหล่านี้ จะมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญเป็นพิเศษ ส่วนมากศูนย์รับแปลเอกสารหรือบริษัทรับแปลเอกสารก็จะมีหัวข้อของการแปลเอกสารต่างๆ ให้ในเว็ปไซต์ของศูนย์แปลเอกสารอยู่แล้ว แต่หากเราไม่แน่ใจ เราอาจจะโทรเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ เพื่อให้ได้ความกระจ่างก่อนจะจ้างแปลงานจริง เพราะผู้จ้างส่วนมากแล้วมักจะไม่ได้จ้างแค่ 1 หรือ 2 งาน แต่ในอนาคต อาจจะต้องใช้บริการการแปลเอกสารจากศูนย์รับแปลเอกสารหรือบริษัทรับแปลเอกสารนี้กันยาวๆ ไปเป็นปีหรือหลายปีเลยทีเดียว เพราะต้องยอมรับว่า โลกในยุคปัจจุบันนั้น เป็นยุคดิจิตอบ เป็นยุคของการสื่อสาร เป็นยุคของการข้ามชาติ เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง หากท่านเคยเห็นข้อความนี้ ?รับแปลเอกสาร เพื่อยื่น บีโอไอ? ท่านอาจจะมีความสงสัยว่า BOI (บีโอไอ) คืออะไร เรามาทำความเข้าใจกับตัวย่อ บีโอไอ กันก่อนดีกว่า บีโอไอ ย่อมาจาก Board of Investment หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือที่เรียกกันว่า สกท. เป็นหน่วยงานที่ช่วยในการส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ในด้านการเสียภาษีอากร เช่น ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ?ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ รวมทั้ง ให้การสนับสนุนในการนำช่างมีฝีมือ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากต่างชาติเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนั้นๆ ด้วย ซึ่งสิทธิประโยชน์นี้เอง ที่ทำให้ในเว็ปไซต์ต่างๆ กล่าวถึง บีโอไอ กันอย่างมากมาย หลายองค์กรหรือบุคคลากร มีการถามถึงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ บีโอไอ เพราะถือว่ายังเป็นเรื่องใหม่แต่ว่ามีประโยชน์ต่อองค์กร เพราะเกี่ยวพันถึงเรื่องของการลดหย่อนภาษีอากรขององค์กรหรือบริษัทด้วย ดังนั้นหากมีความรู้ความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้ง จะทำให้องค์กรนั้นๆ ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ประหยัดค่าภาษีที่จะต้องจ่าย แล้วก็เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นด้วย ตามที่เคยเห็นข้อมูลมา ธุรกิจที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนนั้น ต้องเป็นกิจการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ เช่น กิจการหรือธุรกิจที่ผลิตเพื่อการส่งออก กิจการหรือธุรกิจที่ใช้ทุนแรงงานหรือบริการในอัตราที่สูง หรือกิจการและธุรกิจที่ใช้ผลผลิตทางการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบ และกิจการนั้นยังไม่มีในราชอาณาจักร หรือมีแต่ไม่เพียงพอ หรือมีกรรมวิธีที่ไม่ทันสมัย เรียกได้ว่าหากมีประโยชน์ของส่วนรวมของประเทศชาติ กิจการและธุรกิจนั้นๆ ก็จะได้รับการสนับสนุน ดังนั้นความต้องการในการแปลเอกสาร เพื่อยื่น บีโอไอ จึงเพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของกิจการหรือธุรกิจดังได้กล่าวมาตามลักษณะข้างต้น หลายต่อหลายท่านอาจจะมองว่า บีโอไอ เป็นเรื่องใหม่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การที่ท่านได้จด บีโอไอ ก็ถือเป็นข้อดี เพราะท่านได้รับการสนับสนุน และประเทศชาติเองก็จะได้เจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจมากขึ้นด้วยเช่นกัน

Comments are closed.