รับรองเอกสารที่กต.

ท่านรู้ไหมว่า 3 ข้อควรรู้ก่อนไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลด้วยตนเอง นั้นมีอะไรบ้าง หากท่านไม่ใช่บุคคลที่ต้องติดต่อกับกรมการกงสุลบ่อย ๆ ท่านอาจจะไม่เข้าใจว่า มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียมการในการไปติดต่อที่กรมการกงสุล แต่ปัญหาเหล่านี้ย่อมหมดไป เพียงท่านเรียนรู้ที่จะหาตัวช่วยหาเลขาฯ ที่มาสะสางปัญหาจุกๆ จิกๆ เหล่านี้ จริงๆ แล้วการติดต่อกรมการกงสุล ด้วยตัวท่านเองนั้น สามารถทำได้ เพียงแต่ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเข้าใจ เนื่องด้วยเพราะเราต้องศึกษากฏระเบียบและหาเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะไปติดต่อกรมการกงสุล ให้เรียบร้อย เพื่อหลีกเลี่ยงการต้องเดินทางไปที่กรมการกงสุลหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเราพำนักอยู่ห่างไกลจากกรมการกงสุล การเดินทางลำบาก ยิ่งเป็นเรื่องที่เสียเวลาเป็นอย่างมาก

กรมการกงสุลที่ข้าพเจ้าจำได้คือ กรมการกงสุลที่แจ้งวัฒนะ ซึ่งหลายต่อหลายครั้งเพื่อนๆ ที่เคยต้องเข้าไปติดต่อเรื่องเอกสารที่กรมการกงสุลนั้นก็บ่นให้ฟังถึงความยากลำบากในการเดินทาง ในเมื่อเดินทางไปกรมการกงสุลลำบาก รถติด หารถสาธารณะยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเลิกงาน (ประมาณ 4 โมงเย็นเป็นต้นไป) ทำให้หลายต่อหลายคนรวมทั้งเพื่อนของข้าพเจ้า ขยาดกับการเดินทางไปกรมการกงสุล หากแต่เราจำเป็นต้องไปติดต่อจริงๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ เราจึงควรมีการเตรียมพร้อม เราควรศึกษาก่อนว่าเราจะต้องไปติดต่อกับแผนกและหน่วยงานไหน เรื่องอะไร มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องตระเตรียมและต้องมีการแปลเอกสารหรือไม่ มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินเรื่องหรือไม่ การแต่งกายต้องแต่งกายแบบไหน (จริงๆ แล้วการแต่งกายแบบสุภาพจะเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุด เพราะการแต่งกายสุภาพนั้นสามารถใช้ได้กับทุกสถานที่อยู่แล้ว) อีกทั้งเราต้องศึกษาจากเว็ปไซต์ของกรมการกงสุลก่อนด้วยว่า มี 3 ข้อควรรู้ก่อนไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลด้วยตนเองนั้น มีอะไรบ้าง ซึ่งในเว็ปไซต์ของกรมการกงสุลก็ได้ให้รายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนมาก หรือหากท่านไม่ถนัดในการค้นหาข้อมูลเหล่านี้ด้วยตัวเอง ท่านอาจจะสอบถามจากบริษัทหรือศูนย์แปลเอกสารก็ได้ ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารราชการ จะสามารถให้คำแนะนำท่านได้เป็นอย่างดี

การติดต่อกรมการกงสุล ถือเป็นการติดต่อหน่วยงานราชการที่ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้เช่นกัน ว่าเราต้องมีการเตรียมตัวและเตรียมเอกสารอย่างไรบ้าง อีกทั้ง 3 ข้อควรรู้ก่อนไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลด้วยตนเอง นั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งหากท่านมีความรู้มาบ้าง ท่านจะทราบว่า 3 ข้อควรรู้ก่อนไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลด้วยตนเอง มีดังนี้

ข้อแรกคือการรับรองคำแปล ซึ่งมีทั้ง 3 แบบคือ เอกสารที่ต้องแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ อาทิ สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าวทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหนังสือรับรอง (ความเป็นโสด) ที่อำเภอออกให้ ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชีงบดุล ใบเสร็จการชำระภาษี ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษา ใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ และเอกสารที่ต้องแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย อาทิ สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ?? สุดท้ายคือการแปลภาษาต่างชาติอื่นๆ ซึ่งก็ต้องใช้เอกสารเหมือนดังในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยเช่นกัน

ข้อ 2 การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร ได้แก่ เอกสารทางการค้า เช่น ใบกำกับราคาสินค้า ใบรับรองแหล่ง กำเนิดสินค้า หนังสือรับรองการเงินที่ออกโดยธนาคารและลงนามโดยผู้มีอำนาจของธนาคารที่ออกเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ (ในนามบริษัท) ผู้มอบอำนาจต้องเป็นกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามตามที่ระบุในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ และต้องมาลงนามต่อหน้า เป็นต้น

ข้อสุดท้ายคือ การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้ เช่น ?สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรสใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ จริงๆ แล้วรายละเอียดมีมากกว่านี้ แต่หากให้ดี ท่านควรศึกษาว่า 3 ข้อควรรู้ก่อนไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลด้วยตนเอง นั้นมีอะไรบ้าง จะทำให้ท่านไม่พลาดเมื่อต้องไปติดต่อกับกรมการกงสุล

Comments are closed.