Archive for July, 2016

ท่องเที่ยวไทยกับวัฒนธรรมไทย

ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม การละเล่นพื้นเมือง และการกีฬา ของแต่ละท้องถิ่นควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้มิให้สูญหายไปกับการเวลาหรือความเจริญที่หลั่งไหลเข้ามา การอนุรักษ์ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาไปพร้อมกัน เพราะเมื่อมีการจัดแข่งขันกีฬา นักกีฬาพำนักต่อเพื่อขอท่องเที่ยวในประเทศไทย เพราะมีสถานที่และอื่นๆ เหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูดพวกเค้าให้กลายเป็นนักท่องเที่ยวของเราต่อ และนักท่องเที่ยวทุกทุกสารทิศ ทั่วทุกมุมโลกเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย เพราะผู้คนจากต่างท้องถิ่น ทั่วสารทิศ ให้ความสนใจกับสิ่งที่แตกต่างจากประเทศของตน หรืออาจไม่เคยพบหรือไม่มีมีในท้องถิ่น หรือเคยแต่ได้ยินได้ฟังในประเทศของตนเอง จนเกิดความสนใจ อยากเห็น รู้จัก สัมผัสสักครั้งว่าจะเป็นดั่งที่ได้ยิน ได้ฟังหรือเพียงภาพที่ได้เห็นในหนังสือจะงดงามเท่าของจริงหรือไม่ และในจอทีวีหรือไม่ อาทิ พิธีต่างๆ ในเรื่องศาสนา การทำบุญตักบาตร การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ประเพณีการแห่นาค ประเพณีผีตาโขน ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณียี่เป็ง ประเพณีบุญบั้งไฟ และอีกมากมาย เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เป็นที่รวมของหลายเชื้อชาติจึงเป็นบ่อเกิดของหลากหลาย การแสดงออกของวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ประเพณีเหล่านี้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักหรืออาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ แต่เราคนไทยช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักได้ไม่ยากเย็น ชาวต่างชาติ หรือชาวต่างประเทศมากมายชื่นชอบประเพณีของไทย เพราะงดงาม อ่อนช้อย หรือท่วงท่าที่เป็นเอกลักษณ์และมีประวัติ เรื่องเล่า ความเชื่อที่สืบสานกันมายาวนานและมีความน่าสนใจ เรามีหลากหลายวิธีที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เช่น การแต่งตัวด้วยชุดไทยตามสถานที่ท่องเที่ยว การพูดออกสื่อประชาสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวแต่งตัวแบบไทยๆ เมื่อมาเที่ยวตามสถานที่ต่าง […]