Archive for October, 2015

ขอใบอนุญาตทำงาน

การแปลเอกสารเพื่อขอ เวิร์กเพอร์มิต (work permit) ให้กับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจทำงานในประเทศไทย ถ้าไม่ใช่บริษัทที่ต่างประเทศส่งตัวมา แต่สมัครใจมาด้วยตนเอง หรือต้องการหางานทำในประเทศไทย ควรศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดก่อนการเดินทางมาทำงานที่ประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น เอกสารสำหรับการสมัครงาน และการทำเรื่องพำนักอาศัยในประเทศไทยในสถานภาพผู้ที่มาทำงาน ไม่ใช่นักท่องเที่ยว ควรต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้าง และควรเดินเรื่องจากที่นู่น (ประเทศของตนเอง) มาก่อนหรือว่าเตรียมเอกสารเท่านั้นและมายื่นเรื่องที่กรมแรงงานเพื่อขอใบอนุญาตทำงาน หรือขอวีซ่าจากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทยได้เลย หรือต้องรอให้เอกสารผ่านการอนุมัติจากกองตรวจคนเข้าเมือง ได้รับวีซ่าเรียบร้อยก่อน และเอกสารที่ว่านั้น ได้แก่เอกสารอะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก หรือภาษาทางราชการดังเช่น อเมริกา อังกฤษ หรือ ออสเตรเลีย แต่ใช้ภาษาที่รู้จักกันในกลุ่มประเทศของตนเป็นหลัก การนำเอกสารมาใช้ในประเทศไทย ควรมีการเตรียมการอย่างไรบ้าง เช่น ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนหรือไม่หรือแปลเป็นไทย หรือมีขั้นตอนอย่างไรก่อนนำมาใช้ในประเทศไทย ทั้งนี้เอกสารหลักในการนำมายื่นขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ขอยกตัวอย่าง ประกาศนียบัตร ใบจบการศึกษา ใบเกรด ซึ่งเป็นเอกสารหลักสำหรับการสมัครงาน ทุกตำแหน่ง เพื่อยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัครว่า มีคุณวุฒิตรงกับที่บริษัทที่ต้องการว่าจ้างหรือเปล่า นอกจากใช้เพื่อการสมัครงานแล้ว เอกสารดังกล่าว สามารถใช้ยืนยันการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยด้วย หากเอกสารต่างๆ ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ขอแนะนำให้เจ้าของเอกสารศึกษาข้อมูล หรือปรึกษากับสถานทูตของประเทศตนเองก่อน เพราะบางสถานทูตฯ ในประเทศไทย ไม่สามารถรับรองเอกสารดังกล่าวให้ทันที แต่อาจต้องนำเอกสารต้นฉบับไปผ่านการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดของประเทศนั้นๆก่อน […]